บุคลากร


รศ.พญ. ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชามะเร็งวิทยา

ผศ.พญ. อรุณี เดชาพันธุ์กุล

อาจารย์แพทย์

นพ. ศิวัช ศักดิ์เดชยนต์

อาจารย์แพทย์

พญ. จิรวดี สถิตเรืองศักดิ์

อาจารย์แพทย์

คุณนันทิยา รัตนคช

ผู้จัดการศูนย์ HOCC-PSU

คุณอภิญญา ปริสุทธิ์กุล

พยาบาลสาขาวิชา

คุณทิพย์วรรณ อรัญดร

ผู้ช่วยวิจัยศูนย์โรคมะเร็งหลอดอาหาร

คุณมลิวรรณ ส่งเสริม

นักวิชาการสาธารณสุข

คุณจารีย์ ตรีแก้ว

ผู้จัดการโครงการวิจัย 1

คุณพัชราภรณ์ สังปลอด

ผู้จัดการโครงการวิจัย 2

คุณซูไฮลา สมูซอ

ผู้จัดการโครงการวิจัย 3

คุณพัชรภรณ์ ทองวัชระ

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายห้องปฏิบัติการ

คุณอนงนาฎ เรืองดำ

ผู้ช่วยวิจัยทางคลินิก