งานวิจัย


All20182017201620152014201320122011

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ

October 2017

ภาวะโภชนาการ ความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ทิพย์วรรณ อรัญดร, อนงนาฎ เรืองดํา, พรพิศ เรืองขจร, นันท์นภัส พรุเพชรแก้ว, ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์

2017 10

February 2017

Efficacy according to blind independent central review: Post-hoc analyses from the phase III, randomized, multicenter, IPASS study of first-line gefitinib versus carboplatin/paclitaxel in Asian patients with EGFR mutation-positive advanced NSCLC

Yi-Long Wu, Nagahiro Saijo, Sumitra Thongprasert, J. C.-H. Yang, Baohui Han, Benjamin Margono, Busayamas Chewaskulyong, Patrapim Sunpaweravong, Yuichiro Ohe, Yukito Ichinose, Jin-Ji Yang, Tony S.K. Mok, Helen Young, Vincent Haddad, Yuri Rukazenkov, Masahiro Fukuoka

2017 02

January 2017

Distinct and shared three-dimensional chromosome organization patterns in lymphocytes, monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myeloma.

Chirawadee Sathitruangsak, Christiaan H. Righolt, Ludger Klewes, Doris Tung Chang, Rami Kotb, Sabine Mai

2017 01