งานวิจัย


All20182017201620152014201320122011

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ

December 2013

Three-dimensional Nuclear Telomere Organization in Multiple Myeloma 1 2

Ludger Klewes, Rhea Vallente, Eric Dupas, Carolin Brand, Dietrich Grün, Amanda Guffei, Chirawadee Sathitruangsak, Julius A. Awe, Alexandra Kuzyk, Daniel Lichtensztejn, Pille Tammur, Tiiu Ilus, Anu Tamm, Mari Punab, Morel Rubinger, Adebayo Olujohungbe, Sabine Mai

2013 12

October 2013

Genitourinary small-cell carcinoma: a single-institution experience

N. Pervez, F. El-Gehani, K. Joseph, A. Dechaphunkul, M. Kamal, D. Pertschy, P. Venner, S. Ghosh, S. North

2013 10

July 2013

ประสบการณ์การมีอาการ กลวิธีการจัดการอาการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

อภิญญา ปริสุทธิ์กุล, มลิวรรณ สุคันธพันธ์,ทิพย์วรรณ อรัญดร, อรุณี เดชาพันธุ์กุล และนันท์นภัส พรุเพชรแก้ว

2013 07