งานวิจัย


All20182017201620152014201320122011

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ

October 2011

ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดต่อการเพิ่มพูนความรู้และลดความวิตกกังวลให้แก่ผู้ป่วย

อภิญญา ปริสุทธิ์กุล, มลิวรรณ สุคันธพันธ์,ทิพย์วรรณ อรัญดร, อนงนาฎ เรืองดํา, อรุณี เดชาพันธุ์กุล และ ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์

2011 10

July 2012

Prognostic Significance of Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1 in Breast Cancer

Arunee Dechaphunkul, Monlika Phukaoloun, Kanet Kanjanapradit, Kathryn Graham, Sunita Ghosh, Cheryl Santos, and John R. Mackey

2012 07

December 2013

Three-dimensional Nuclear Telomere Organization in Multiple Myeloma 1 2

Ludger Klewes, Rhea Vallente, Eric Dupas, Carolin Brand, Dietrich Grün, Amanda Guffei, Chirawadee Sathitruangsak, Julius A. Awe, Alexandra Kuzyk, Daniel Lichtensztejn, Pille Tammur, Tiiu Ilus, Anu Tamm, Mari Punab, Morel Rubinger, Adebayo Olujohungbe, Sabine Mai

2013 12

October 2013

Genitourinary small-cell carcinoma: a single-institution experience

N. Pervez, F. El-Gehani, K. Joseph, A. Dechaphunkul, M. Kamal, D. Pertschy, P. Venner, S. Ghosh, S. North

2013 10

July 2013

ประสบการณ์การมีอาการ กลวิธีการจัดการอาการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

อภิญญา ปริสุทธิ์กุล, มลิวรรณ สุคันธพันธ์,ทิพย์วรรณ อรัญดร, อรุณี เดชาพันธุ์กุล และนันท์นภัส พรุเพชรแก้ว

2013 07

July 2014

Neurological Complications of Chemotherapy and Radiotherapy in Cancer Patients.

Chirawadee Sathitruangsak, Arunee Dechaphunkul

2014 07

May 2014

Cancer-associated Thromboembolism.

Nichanan Tanapathomsinchai, Arunee Dechaphunkul, Chirawadee Sathitruangsak

2014 05

May 2015

Quantitative Superresolution Microscopy Reveals Differences in Nuclear DNA Organization of Multiple Myeloma and Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance.

Chirawadee Sathitruangsak, Christiaan H. Righolt, Ludger Klewes, Pille Tammur, Tiiu Ilus, Anu Tamm, Mari Punab, Adebayo Olujohungbe, Sabine Mai

2015 05

February 2015

Interphase superresolution DNA structure in hematological malignancies.

C.H. Righolt, C. Sathitruangsak, H. Knecht, S. Mai

2015 02

November 2016

Efficacy according to blind independent central review: Post-hocanalyses from the phase III, randomized, multicenter, IPASS study offirst-line gefitinib versus carboplatin/paclitaxel in Asian patients withEGFR mutation-positive advanced NSCLC

Yi-Long Wu, Nagahiro Saijo, Sumitra Thongprasert, J. C.-H. Yang, Baohui Han, Benjamin Margono , Busayamas Chewaskulyong, Patrapim Sunpaweravong, Yuichiro Ohe, Yukito Ichinose, Jin-Ji Yang, Tony S.K. Mok, Helen Young,Vincent Haddad, Yuri Rukazenkov, Masahiro Fukuoka

2016 11
2016 10
2016 05

October 2017

ภาวะโภชนาการ ความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ทิพย์วรรณ อรัญดร, อนงนาฎ เรืองดํา, พรพิศ เรืองขจร, นันท์นภัส พรุเพชรแก้ว, ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์

2017 10

February 2017

Efficacy according to blind independent central review: Post-hoc analyses from the phase III, randomized, multicenter, IPASS study of first-line gefitinib versus carboplatin/paclitaxel in Asian patients with EGFR mutation-positive advanced NSCLC

Yi-Long Wu, Nagahiro Saijo, Sumitra Thongprasert, J. C.-H. Yang, Baohui Han, Benjamin Margono, Busayamas Chewaskulyong, Patrapim Sunpaweravong, Yuichiro Ohe, Yukito Ichinose, Jin-Ji Yang, Tony S.K. Mok, Helen Young, Vincent Haddad, Yuri Rukazenkov, Masahiro Fukuoka

2017 02

January 2017

Distinct and shared three-dimensional chromosome organization patterns in lymphocytes, monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myeloma.

Chirawadee Sathitruangsak, Christiaan H. Righolt, Ludger Klewes, Doris Tung Chang, Rami Kotb, Sabine Mai

2017 01
2018 02

January 2018

Osimertinib in Untreated EGFR-Mutated Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer

J.-C. Soria, Y. Ohe, J. Vansteenkiste, T. Reungwetwattana, B. Chewaskulyong, K.H. Lee, A. Dechaphunkul, F. Imamura, N. Nogami, T. Kurata, I. Okamoto, C. Zhou, B.C. Cho, Y. Cheng, E.K. Cho, P.J. Voon, D. Planchard, W.-C. Su, J.E. Gray, S.-M. Lee, R. Hodge, M. Marotti, Y. Rukazenkov, and S.S. Ramalingam

2018 01